Người Tôi Cưu Mang

THÔNG TIN - HOẠT ĐỘNG => Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi => Tác giả chủ đề:: lathuvang vào 01-07-2013 13:33:11

Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 01-07-2013 13:33:11
Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình :
Ngày 10/5/13 :
- Quỹ Nồi cháo Miền Nam hổ trợ phí mua sắm : 3,900,000đ.
- Quỹ Nồi cháo miền Nam hổ trợ ứng tiền chợ : 3,000,000đ.
Ngày 20/5/13 :
- Chị Hồng Loan ủng hộ KTX 50USD : 1,060,000đ.
Ngày 26/5/13 :
- Anh Ngô Duy Hưng ủng hộ KTX : 300,000đ.
- Anh Giangcoinamtruoc CMTX T5,6,7,8/2013 : 400,000đ.
Ngày 03/6/13 :
- Quỹ Nồi cháo miền Nam hổ trợ phí mua sắm : 3,100,000đ.
Ngày 19/6/13 :
- Chị Minhchau41 CMTX T6 : 1,000,000đ.
Ngày 26/6/13 :
- Quỹ Nồi cháo miền Nam hổ trợ phí mua sắm : 1,170,000đ.
Ngày 30/6/13 (nhận từ Penguin):
- TV Ong Gia : 200,000đ.
- TV Love_noborder : 450,000đ.
- TV Cotoiday : 2,000,000đ.
- Chị Đoàn Thị Hạnh : 500,000đ.
- TV Love_noborder CMTX T5,6 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 26-07-2013 15:47:34
Ngày 19/7/13, chị Minhchau41 CMTX T7 Nồi cháo Quảng Bình : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 03-09-2013 20:06:12
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Quảng Bình :
Ngày 19/8/13 :
- Chị Minhchau41 CMTX T8 : 1,000,000đ.
Ngày 28/8/13 :
- Anh Le Quoc Vinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Canthoquetoi ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 23-09-2013 20:58:30
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Quảng Bình :
Ngày 04/9/13 :
- Anh Hữu Được ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 19/9/13 :
- Chị Minhchau41 CMTX T9 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 03-11-2013 15:08:36
Ngày 21/10/13 , chị Minhchau41 CMTX T10 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 02-12-2013 21:18:07
Ngày 19/11/13, chị Minhchau41 CMTX T11 NC Quảng Bình : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 20-12-2013 20:22:59
Cập nhật ủng hộ NC Quảng Bình :
Ngày 08/12/13 :
- Quỹ Nồi cháo miền Nam hổ trợ kinh phí hoạt động : 10,000,000đ.
Ngày 19/12/13 :
- Chị Minhchau41 CMTX T12 : 1,000,000đ.
Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 27-01-2014 16:28:18
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 20/01/14 :
- Chị Minhchau41 CMTX T01 : 1,000,000đ.
Ngày 27/01/14 :
- Các Thành viên ủng hộ KTX : 1,650,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: Ngà Trần vào 21-03-2014 10:50:27
Chị Lá ơi! tháng vừa rồi quỹ NC QB có gì thay đổi ko ạ? để em báo cáo ạ !
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 21-03-2014 16:40:32
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/02/14 :
- Chị Minhchau41 CMTX T02 : 1,000,000đ.
Ngày 19/3/14 :
- Chị Minhchau41 CMTX T3 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 24-04-2014 14:36:23
Ngày 21/4/14, Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
- Chị Minhchau 41 CMTX T4 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 03-05-2014 17:24:04
Ngày 29/4/14, Anh(chị) bnle ủng hộ KTX : 234,000đ.
Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 26-05-2014 13:25:29
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/5/14 :
- Chị Minhchau41 CMTX T5 : 1,000,000đ.
Ngày 24/5/14 :
- Chị Nguyễn Diệu Hiền CMTX T2,3,4/2014 : 300,000đ.
- Các TV ủng hộ KTX : 1,200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 01-07-2014 14:57:04
Ngày 19/6/14, chị Minhchau41 CMTX T6 NC Quảng Bình : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 11-08-2014 10:40:07
Ngày 18/7/14, chị Minhchau41 CMTX T7 NC Quảng Bình : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 22-08-2014 21:44:22
Ngày 19/8/14, chị Minhchau41 CMTX T8 NC Quảng Bình : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 30-09-2014 15:20:44
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/9/14 :
- Chị Minhchau41 CMTX T9 : 1,000,000đ.
Ngày 24/9/14 :
- Quỹ Nồi cháo miền Bắc hổ trợ kinh phí hoạt động : 10,000,000đ.
Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 30-10-2014 11:16:18
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 29/10/14 :
- Chị Minhchau41 CMTX T10 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: Ngà Trần vào 01-11-2014 11:20:30
lathuvang đã viết:
Trích dẫn
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 29/9/14 :
- Chị Minhchau41 CMTX T10 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

 NT thay mặt ACE QB cảm ơn chị Minhchau đã luôn đồng hành cùng NC QB từ ngày thành thành lập đến nay ạ !

 Ngày 26/10/2014 anh Lee Sown thành viên NC Qb đã ủng hộ nồi cháo
+ 1 thùng dầu ăn Meizan gồm 12 chai (1 lít),
+ 1 bộ 3 hộp nhựa đựng hành
+ 1 số hộp khăn giấy.

Rất cảm ơn sự ủng hộ của anh. Mong nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ của cả nhà ạ ! Thân mến !
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 25-11-2014 15:20:46
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/11/14 :
- Chị Minhchau41 CMTX T11 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: Ngà Trần vào 16-12-2014 10:43:56
Cháo cả nhà !
 Hôm chủ nhật ngày 14/12/2014 vừa rồi, Mẹ Lý (Thành viên lớn tuổi nhất nồi cháo QB)đã ủng hộ nồi cháo 1 cái môi ( vá) có lỗ dùng để vớt củ quả và 1 số miếng cọ rửa nồi, tấm rửa chén. Tuy những món đồ nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất lớn, động viên tinh thần ace nồi cháo rất nhiều ! Cảm ơn mẹ !
 Rất mong nhận được nhiều sự chung tay ủng hộ của cả nhà để nồi cháo luôn đồng hành cùng các bệnh nhân nghèo ạ ! Thân !!!
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 06-01-2015 15:47:00
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/12/14 :
- Chị Minhchau41 CMTX T12 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 31-01-2015 14:45:27
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/01/15 :
- Chị Minhchau41 CMTX T01 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 10-02-2015 20:16:17
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/01/15 :
- Chị Minhchau41 CMTX T01 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 27-02-2015 21:02:00
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/02/15 :
- Chị Minhchau41 CMTX T02 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 09-04-2015 21:29:02
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 05/3/15 :
- Chị Nguyen Thi Diệu Huyền CMTX T3 : 700,000đ.
Ngày 10/3/15 :
- Dì của Tiquauvn ủng hộ KTX : 4,200,000đ.
Ngày 20/3/15 :
- Chị Minhchau41 CMTX T3 : 1,000,000đ.
Ngày 30/3/15 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T5/14 đến T1/15 : 900,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 21-04-2015 21:00:05
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 20/4/15 :
- Chị Minhchau41 CMTX T4 : 1,000,000đ.
- Chị Michele_du CMTX T4 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 27-05-2015 13:54:39
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/5/15 :
- Chị Minhchau41 CMTX T5 : 1,000,000đ.
- Chị Michele_du CMTX T5 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: Ngà Trần vào 25-06-2015 08:27:51
Chào cả nhà !
 Hôm chủ nhật ngày 21/6/2015 chị Trương Gia Ngân sdt 0932341359
ủng hộ (CMKTX) nồi cháo Quảng Bình 1.000.000.  
Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của chị !
Ko biết em nên chuyển số tiền này cho ai ạ?
Thân mến !
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: Ngà Trần vào 08-07-2015 16:23:48
Chào cả nhà !
 Hôm thứ 7 ngày 04/7/2015 em đã chuyển số tiền 1 triệu đồng do chị Ngân ủng hộ NC QB cho thủ quỷ Lathuvang !
MOng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ ụng hộ của các mệnh thường quân dành cho nồi cháo Quảng Bình ạ ! Thân !!!
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 08-07-2015 19:28:36
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/6/15 :
- Chị Minhchau41 CMTX T6 : 1,000,000đ.
- Chị Michele_du CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 21/6/15 :
- Chị Trương Gia Ngân ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 21-07-2015 04:09:33
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 20/7/15 :
- Chị Minhchau41 CMTX T7 : 1,000,000đ.
- Chị Michele_du CMTX T7 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: Ngà Trần vào 23-09-2015 13:43:51
Chị
Trích dẫn của: \"lathuvang\" post=88849
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 20/7/15 :
- Chị Minhchau41 CMTX T7 : 1,000,000đ.
- Chị Michele_du CMTX T7 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.

 Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các chị ! Mong ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ và quan tâm của các MTQ đến nồi cháo QB ạ !

Chị Lá ơi cập nhật ủng hộ NC tháng 08 cho em với ạ ! Thân !
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 23-09-2015 19:08:51
@Nga Tran : tháng 8 ko có ủng hộ em ui.
Mong sự chung tay của mọi người để nồi cháo Quảng Bình luôn đỏ lửa. Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: Ngà Trần vào 24-09-2015 07:32:07
Chị
Trích dẫn của: \"lathuvang\" post=89587
@Nga Tran : tháng 8 ko có ủng hộ em ui.
Mong sự chung tay của mọi người để nồi cháo Quảng Bình luôn đỏ lửa. Xin cảm ơn.


Theo như em thông tin từ Nồi cháo Qb thì tháng 08 NCQB có nhân được một số sự ủng hộ, em tưởng a Thái Ngọc đã báo cho chị biết nên quên ko để ý. Để em nhắc a ấy đã hihi

Mong nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ của cả nhà ạ !
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 24-09-2015 21:44:14
Chào cả nhà !
Về việc nhận ủng hộ trực tiếp từ địa phương Quảng Bình, các bạn vui lòng cập nhật và chuyển tiền về quỹ chính thì mới làm báo cáo cập nhật được. Khi chuyển các bạn nhớ ghi rõ nội dung hoặc nhắn tin cho chị để xác nhận kịp thời.
Rất mong sự chung tay của mọi người để nồi cháo luôn bền vững và thơm ngon đến bệnh nhân.
Thân,
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 28-09-2015 21:31:48
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 15/9/15:
- Chị Michele_du CMTX T8,9 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: khoanglang1154 vào 01-10-2015 14:21:42
Nguyễn Thanh Điệp
STK: 0421003789798
Tại ngân hàng Vietcombank Phú Thọ (tphcm)
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: khoanglang1154 vào 01-10-2015 18:03:33
Nồi cháo quảng bình đã nhận được tiền ủng hộ tháng 9: 100euro của chị MinhMinh Vu. Đổi đc 2.490.000, ngày mai sẽ chuyển tiền vào diễn đàn.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 02-10-2015 09:13:28
Trích dẫn của: \"khoanglang1154\" post=89699
Nồi cháo quảng bình đã nhận được tiền ủng hộ tháng 9: 100euro của chị MinhMinh Vu. Đổi đc 2.490.000, ngày mai sẽ chuyển tiền vào diễn đàn.

Hôm nay, chị đã nhận 2,490,000đ ủng hộ cháo Quảng Bình t9 của chị MinhMinhVu.
Tuy nhiên các khoản ủng hộ của tháng 8 thì chị chưa nhận.  Cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 06-10-2015 01:14:43
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 02/10/15:
- Chị Minh Minh Vu CMTX T9 : 2,490,000đ.
Ngày 05/10/15:
- Chị Minh Minh Vu CMTX T8 : 2,500,000đ.
- MTQ ẩn danh ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 19/10/15 :
- Chị Michele CMTX T10 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: Ngà Trần vào 02-11-2015 11:45:40
Chào cả nhà !
NT đã nhận được tiền ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình tháng 10 của chị Minhminhvu 2.510.000 và hôm nay đã chuyển vào tài khoản của chị Lathuvang. Cảm ơn sự ủng hộ của chị trong thời gian vừa qua! Thời gian tới chị ngưng ủng hộ nồi cháo, mong nhận được nhiều sự ủng hộ khác từ các MTQ và các nhà hảo tâm khác để nồi cháo sẽ vẫn tiếp tục duy trì hoạt động tốt ạ ! thân !
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: Ngà Trần vào 09-11-2015 15:16:31
Chào cả nhà!

Ngày 01/11/2015 Lee Sown (1 thành viên tích cực của nồi cháo Qb) đã ủng hộ nồi cháo 1 thùng dầu ăn 12 chai 1 lít.
Cảm ơn bạn đã ủng hộ nồi cháo QB
( Vì anh Khoanglang 1154 cập nhật sai mục nên em quên chưa báo cáo em sẽ sửa lại ạ ! xl cả nhà )

Thân!
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 11-11-2015 03:47:19
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 02/11/15:
- Chị Minh Minh Vu CMTX T10: 2,510,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: Ngà Trần vào 23-11-2015 10:55:04
Chào cả nhà !
 Hôm qua( cn ngày 2211/2015) Nhà hàng ẩm thực DU TÂM Hải Thành - Đồng Hới - QB đã ủng hộ Nồi cháo QB (CMKTX) 500k. Em sẽ chuyển về Thủ quỹ lathuvang sớm nhất có thể ạ !
 Chân thành cảm ơn nhà hàng đã ủng hộ nồi cháo ! Mong ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà hảo tâm khác nữa để nồi cháo luôn đc giữ lữa ạ ! Thân !
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 02-12-2015 21:22:44
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/11/15 :
- Chị Michele CMTX T11 : 500,000đ.
Ngày 26/11/15 :
- Nhà hàng Du Tâm ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 16-12-2015 20:40:01
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 04/12/15 :
- Bà Chung Xiển ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Ngày 12/12/15 :
- Anh Đức Thế ủng hộ KTX : 4,000,000đ.
Chân thành cảm ơn Quý Vị .
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 26-12-2015 13:44:21
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 21/12/15 :
- Chị Michele_du CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 22/12/15 :
- Chị Nguyen Thi Hong Dao  ủng hộ KTX : 200,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 25-01-2016 14:01:24
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/01/15 :
- Chị Michele_du CMTX T01 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 03-03-2016 20:52:11
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 21/02/15 :
- Chị Michele_du CMTX T02 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 28-03-2016 13:56:26
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 12/3/16 :
- Chị Bùi Thị Hồng Hạnh ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 14/3/16 :
- Quỹ Nồi cháo miền Nam hổ trợ Quỹ NC Quảng Bình : 5,000,000đ.
Ngày 21/3/16 :
- Chị Michele_du CMTX T3 : 500,000đ.
Ngày 22/3/16 :
- Anh Trần Văn Ngọc (TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 25/3/16 :
- Chị Viet Ha ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 01-05-2016 16:54:58
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/4/15 :
- Chị Michele_du CMTX T4 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 28-05-2016 19:57:06
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 07/5/16 :
- Nhà thuốc Viện tim (P12-Q10 - TPHCM) ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Ngày 24/5/15 :
- Chị Michele_du CMTX T5 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: khuat hoai vào 06-06-2016 23:15:01
Tháng 3 và tháng 4 năm 2016, anh Thanh Sỹ ủng hộ:    30kg  gạo.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 28-06-2016 16:10:35
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 03/6/16 :
- Dì Loan của Tiquauvn ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Ngày 06/6/16 :
- Chị La Nga (Mỹ) ủng hộ KTX 100USD : 2,235,000đ.
Ngày 17/6/16 :
- Chị Hằng ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 21/6/15 :
- Chị Michele_du CMTX T6 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: khuat hoai vào 06-08-2016 10:08:24
-Anh Thanh Sỹ, nhóm NTCM Quảng Bình ủng  hộ nồi cháo 30kg gạo (từ tháng 2 đến tháng 6/2016)
-Tháng 7/2016: Thành đoàn TP.Đồng Hới ủng hộ 30kg gạo.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 08-08-2016 11:49:52
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/7/15 :
- Chị Michele_du CMTX T7 : 500,000đ.
Ngày 13/7/16 :
- Anh Thuận (Nhà Bè) ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 08-09-2016 12:18:23
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 13/8/16 :
- Bánh cuốn Tây Hồ 4 (Mỹ) ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Ngày 19/8/16 :
- Chị Michele_du CMTX T8 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 02-10-2016 13:33:24
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/9/16 :
- Chị Michele_du CMTX T9 : 500,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Lợi (19/8/16) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: bim.fake vào 02-10-2016 18:21:25
Nguyễn Yên nhận trung chuyển ngày 02/10/2016:
Chị Linh Anh Nguyen (facebook) Quảng Bình 1.300.000đ
Yên đã chuyển khoản cho chị thocon, nhờ chị check hộ.
Xin chân thành cảm ơn !
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 28-10-2016 12:18:11
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/10/16 :
- Chị Michele_du CMTX T10 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn chị .

Gửi bim.fake :
TK của chị thocon là TK Quỹ NTCM.  Nếu chuyển tiền ủng hộ NC Quảng Bình bạn vui lòng chuyển vào TK dưới đây :

-QUẢNG BÌNH: Nồi cháo tại bệnh viện CuBa
- Phụ trách chung: Giang sơn. Điện thoại: 0988877322
- Thủ quỹ: Lathuvang. Tài khoản: 042 1003 789 798 (Vietcombank, chi nhánh Phú Thọ, Tp HCM – Chủ tài khoản: Nguyễn Thanh Điệp). Điện thoại: 0977 90 74 75

Lathuvang sẽ cập nhật nhận tiền của bạn  khi chị thocon chuyển lại TK lathuvang .
Cảm ơn bạn.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: bim.fake vào 30-10-2016 12:24:25
Trích dẫn của: \"lathuvang\" post=95092
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/10/16 :
- Chị Michele_du CMTX T10 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn chị .

Gửi bim.fake :
TK của chị thocon là TK Quỹ NTCM.  Nếu chuyển tiền ủng hộ NC Quảng Bình bạn vui lòng chuyển vào TK dưới đây :

-QUẢNG BÌNH: Nồi cháo tại bệnh viện CuBa
- Phụ trách chung: Giang sơn. Điện thoại: 0988877322
- Thủ quỹ: Lathuvang. Tài khoản: 042 1003 789 798 (Vietcombank, chi nhánh Phú Thọ, Tp HCM – Chủ tài khoản: Nguyễn Thanh Điệp). Điện thoại: 0977 90 74 75

Lathuvang sẽ cập nhật nhận tiền của bạn  khi chị thocon chuyển lại TK lathuvang .
Cảm ơn bạn.

Vâng, lần sau em sẽ chú ý hơn.
Cảm ơn chị Lathuvang đã nhắc nhở
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 01-12-2016 06:01:17
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 18/11/16 :
- Chị Linh Anh Nguyen ủng hộ KTX : 1,300,000đ.
Ngày 21/11/16 :
- Chị Michele-du CMTX T11 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 04-01-2017 10:37:55
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/12/16 :
- Chị Michele-du CMTX T12 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 20-02-2017 22:00:10
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 23/01/17 :
- Chị Michele-du CMTX T01 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 02-03-2017 14:52:18
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 21/02/17 :
- Chị Michele-du CMTX T02 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 28-03-2017 12:08:38
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 05/3/17 :
- Anh Trường Giang ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 20/3/17 :
- Chị Michele-du CMTX T3 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 06-05-2017 13:51:45
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 20/4/17 :
- Chị Michele-du CMTX T4 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 29-05-2017 12:34:50
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 09/5/17 :
- Quỹ cơm 2000đ SG hổ trợ kinh phí hoạt động : 10,000,000đ.
Ngày 19/5/17 :
- Chị Michele-du CMTX T5 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 28-06-2017 11:19:09
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/6/17 :
- Chị Michele-du CMTX T6 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 27-07-2017 07:28:10
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 15/7/17:
- Anh Duy (Tân Phú - TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 16/7/17:
- TV Merci ủng hộ KTX : 1,700,000đ.
Ngày 19/7/17 :
- Chị Michele-du CMTX T7 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: hoang lanh vào 28-08-2017 16:06:06
Chào cả nhà.                                                               Hôm nay ngày 28/8 Hoang Lanh có nhờ chị kieu giang thủ quỷ nồi cháo Quảng Bình chuyển về tk cô lathuvang 500.000₫ do cô Đào Thị Thanh Huyền      Địa chỉ tổ 25- Ấp Trầu- Phước Thiền-Nhơn Trạch- Đồng Nai ủng hộ nồi cháo Quảng Bình
 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 31-08-2017 10:37:31
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 10/8/17:
- Chị Huỳnh Thị Yến Xuân  (Quận 11  - TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 26/8/17:
- Chị Loan (Phường 8- Q10- TPHCM)  ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 28/8/17 :
- Chị Đào Thị Thanh Huyền (Nhơn Trạch - Đồng Nai) ủng hộ KTX  : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 19-09-2017 08:01:43
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 05/9/17:
- Chị Tô Mỹ Ngọc (P6 - Quận 11 - TPHCM) ủng hộ KTX : 1,500,000đ.
Ngày 13/9/17:
- Anh Phạm Đức Minh ( Q10- TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 03-10-2017 13:26:23
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/9/17 :
- Chị Michele-du CMTX T9 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 20-10-2017 15:28:56
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 10/10/17:
- Anh Thành ( Tân Bình- TPHCM) ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Tự (Q10- TPHCM) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 19/10/17 :
- Chị Michele-du CMTX T10 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 31-10-2017 09:11:57
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 28/10/17 :
- Chị Hạnh (Q8 - TPHCM) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 05-12-2017 17:57:14
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 20/11/17 :
- Chị Michele-du CMTX T11 : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 28-12-2017 11:39:48
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 08/12/17:
- Chị Trúc Linh (Q10 - TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 19/12/17 :
- Chị Michele-du CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 20/12/17:
- Cô Muội (Q8- TPHCM) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý Vị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 03-02-2018 12:53:03
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 11/01/18:
- Anh Thanh  (Q8 - TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 16/01/18 :
- Chị Michele-du CMTX T01 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 02-04-2018 12:56:29
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 19/3/18 :
- Chị Michele-du CMTX T3 : 500,000đ.
Ngày 22/3/18:
- Chị Trúc Linh (Q10- TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của 2 chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 11-05-2018 05:55:39
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Quảng Bình :
Ngày 11/4/18:
- Anh Huỳnh Văn Kiện (Q1- TPHCM) ủng hộ KTX : 500,000₫.
Ngày 19/4/18:
- Chị Michele_du CMTX T4 : 1,000,000₫.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 20-06-2018 14:34:27
Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 10/5/18:
- Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh (Q8 - TPHCM) ủng hộ KTX : 500,000₫.
Ngày 16/5/18:
- Anh Thành (TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000₫.
Ngày 21/5/18:
- Chị Michele_du CMTX T5  : 1,000,000₫.
Ngày 19/6/18:
- Chị Michele_du CMTX T6: 1,000,000₫.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 25-07-2018 07:06:30

Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :[/color]
Ngày 23/7/18:
- NC Hà Nội và anh Nguyễn Đức Oanh ủng hộ KTX : 700,000₫.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 30-10-2018 12:51:23
Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 18/10/18 :
- Chị Mai (Đồng Nai) ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 24/10/18 :
- Quỹ Nồi cháo miền Nam hổ trợ kinh phí hoạt động : 5,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 10-11-2018 13:02:14
Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 06/11/18:
- Anh Bùi Đặng Quốc Thái ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Thái Thị Hương (Bình Thạnh) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 24-11-2018 09:27:47
Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 20/11/18:
- Anh Thành (TPHCM) ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Như (TPHCM)  ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn .
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 28-11-2018 17:57:52
Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 27/11/18:
- Chị Tô Mỹ Ngọc  (Q11- TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn .
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 25-12-2018 11:50:51
Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 07/12/18:
- Chị Tô Mỹ Nghi  ( Q10-  TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 18/12/18:
- Anh Phúc (Bình Thạnh- TPHCM) ủng hộ KTX : 600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 02-01-2019 13:47:17
Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 29/12/18:
- Anh Tự (Q10 - TPHCM) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn .
Tiêu đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 23-01-2019 09:13:07
Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 10/01/19:
- Chị Mỹ Hạnh (Q7 - TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 20/01/19:
- Anh Giang Hiệp Thổ (Q6 - TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 02-04-2019 17:11:58
Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 11/3/19:
- Chị Thủy  (Bình Chánh  - TPHCM) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 14/3/19:
- Gia đình phật tử Diệu Giáp (Q10- TPHCM) ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 19/3/19:
- Chị Michele_du CMTX T3 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 22-04-2019 18:08:56
Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 01/4/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T4  : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 31-05-2019 19:16:46
Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 01/5/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T5  : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 02-07-2019 12:36:27
Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 01/6/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T6  : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 31-07-2019 16:49:48
Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 02/7/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T7  : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 06-09-2019 16:54:32
Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 01/8/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T8  : 500,000đ.
Ngày 04/9/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T9  : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình
Gửi bởi: lathuvang vào 28-02-2022 18:42:15
Quỹ NC Quảng Bình đã nhận:
Ngày 22/02/22:
- MTQ ủng hộ KTX qua quỹ NTCM: 1,100,000đ.
Chân thành cảm ơn.