Người Tôi Cưu Mang

THÔNG TIN - HOẠT ĐỘNG => Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi => Tác giả chủ đề:: Kẹo Đắng TH vào 01-02-2019 07:55:22

Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí
Gửi bởi: Kẹo Đắng TH vào 01-02-2019 07:55:22
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 1/2019
I: cập nhật nồi cháo tuần 1 ngày 6/1
1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
2. Đâu+ hạt sen 1,5kgx 60=90k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kg=0d
Tổng cộng=820
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 13/1
1. Thịt nạc 6kgx 105=630
2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kg=0d
Tổng cộng=820
III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 20/1
1. Thịt nạc 4kgx 105=420k
2. Đâu canh1kgx40=40k
3. Bầu+khoai 8kg=80k
4. Gạo 6kgx18d=108k
5. Bình ga =320k
6 . Dầu ăn 2 chai=90k
7 . Bột canh+ khăn lau=120k
Tổng cộng=1178k
IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 27/1
1. Thịt nạc 4kgx 105=420k
2. Đâu xanh 1kg=40k
3. Bầu+khoai 8kg=80k
4. Gạo 6kgx18=108k
5 .gang tay=20k
Tổng cộng=668k
TỔNG CỘNG: 3.486.000( ba triệu bốn trăm tắm mươi  sau ngàn)
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí
Gửi bởi: Kẹo Đắng TH vào 28-02-2019 22:57:09
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 2/2019
I: cập nhật nồi cháo tuần 1 ngày 3/2
Nghỉ
II: cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 10/2
Nghỉ
III: cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 17/2
Nghỉ
IV: cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 24
1. Thịt nạc 4kgx 105=420k
2. Đâu 1kgx 40=40k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 6kgx18=108k
Tổng cộng=668.000d( sáu trăm sáu mưoi tám ngàn đồng)
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí 2019
Gửi bởi: phuclehuu vào 26-04-2019 16:13:31
Các bạn cập nhật giúp chi phí tài chính vận hành cháo thời gian qua cho cả nhà nắm ạ.
Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí 2019
Gửi bởi: lathuvang vào 26-04-2019 21:57:40
Chi phí tháng 3/2019 bạn Kẹo Đắng đã cập nhật nhầm vào mục Nồi cháo Thanh Hoá. Nhờ phuclehuu  chuyển về đúng vị trí dùm . Cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí 2019
Gửi bởi: Kẹo Đắng TH vào 10-05-2019 06:58:59
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 3/2019
I: cập nhật nồi cháo tuần 1 ngày 3/3
1. Thịt nạc 4kgx 148=590k
2. Đâu 1kgx40=40k
3 .gạo=85k
4. Nước mắm=80k
Tổng cộng=795k
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 10/3
1. Thịt bò =670k
2. Đâu 1kgx40=40k
3. Gạo = 85k
4 .khẩu trang=40k
Tổng cộng=835k
III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 17
Coopmark ủng hộ thực phẩm
1 .bình ga=350k
Tổng cộng=350k
IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 24/3
1. Thịt nạc 4kgx 148=590k
2. Đâu xanh 1kg=40k
3. Bầu+khoai 7kg=70k
Tổng cộng=700k
Vcập nhật nồi cháo tuần 5 ngày 31/3
1. Thịt nạc 4kgx 148=590k
2. Đâu 1kgx40=40k
3. Bầu 7kgx10=70k
4. Bột canh+nước mắm=69k
5 . Dầu ăn=45k
6 .nước rửa bát=20k
Tổng cộng:834k
TỔNG CỘNG: 3.514.000( ba triệu năm trăm mười bốn ngàn)
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí 2019
Gửi bởi: Kẹo Đắng TH vào 10-05-2019 07:00:07
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 4/2019
I: cập nhật nồi cháo tuần 1 ngày 7/4
1. Thịt nạc =400
2. Đâu 1kgx40=40k
3 .bầu = 70k
4. Dầu ăn =45k
Tổng cộng=555k
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 14/4
1. Thịt nạc =400k
2. Đâu 1kgx40=40
3. Bầu=70k
4 .bột canh = 15k
5 . Hạt nêm=40k
Tổng cộng=565k
III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 21/4
Coopmark ủnh hộ thực phẩm
TỔNG CỘNG: 1.120.000( một triệu một trăm hai mươi ngàn)
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí 2019
Gửi bởi: Kẹo Đắng TH vào 03-06-2019 09:35:20
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 5/2019
I: cập nhật nồi cháo tuần 1 ngày 5/5
1. Thịt nạc =360k
2. Đâu 1kgx35k=35k
3 .bầu = 75k
4. Gas =340k
Tổng cộng=810k
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 12/5
1. Thịt nạc =360k
2. Đâu 1kg=35k
3. Bầu=72k
4.Hạt nêm+ dầu ăn=150k
5 .nước mắm=140k
Tổng cộng=757k
III: cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 19/5
1. Thịt nạc =360k
2. Đâu 1kgx35k=35k
3 .bầu = 70k
Tổng cộng= 465k
IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 26/5
1. Thịt nạc 4,5kg x90k=405k
2. Đâu 2kgx35k=70k
3 .bầu 7,5kg x13k=97k
4 . Hạt nêm=80k
Tổng cộng=652k
TỔNG CỘNG: 2.684.000(hai triệu sáu trăm tám mươi bốn  ngàn)
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí 2019
Gửi bởi: Kẹo Đắng TH vào 04-07-2019 22:28:52
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 6/2019
I: cập nhật nồi cháo tuần 1 ngày 2/6
1. Thịt nạc 4,5kgx90=400k
2. Đâu 1,5kgx40=60k
3 .bầu 7kgx12=84k
4. Máy xay= 1.700.000k
Tổng cộng=2.244.000k
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 9/6
1. Thịt nạc 4,5kgx90=400k
2. Đâu 1,5kgx40=60k
3. Bầu 7,2kgx15=108k
4.Dầu ăn 1 chai=84k
Tổng cộng=652k
III: cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 16/6
1. Thịt nạc 4,5kgx90=400k
2. Đâu 1,5kgx40=60k
3 .bầu 7,1kgx14=99k
4 .gạo 16kgx14k=208k
5 .bột canh =15k
Tổng cộng= 782k
IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 23/6
1. Thịt nạc 4,5kg x90k=400k
2. Đâu 1,5kgx40=60k
3 .bầu 6,8x12k=81k
4 . Gas= 250k
Tổng cộng=791k
V:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 30/6
1. Thịt nạc 4,5kg x90k=400k
2. Đâu 1,5kgx40=60k
3 .bầu 6,5x12k=78k
4 . Dầu =85k
5 . Nước khoáng =75k
Tổng cộng=698k
TỔNG CỘNG: 5.167.000(năm triệu một trăm sáu mưoi bảy  ngàn)
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí 2019
Gửi bởi: Kẹo Đắng TH vào 04-08-2019 11:40:17
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 7/2019
I: cập nhật nồi cháo tuần 1 ngày 7/7
1. Thịt nạc 4,5kgx90=400k
2. Đâu 1,5kgx40=60k
3 .bầu = 135k
Tổng cộng=595k
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 15/7
1. Thịt nạc 4,5kgx90=400k
2. Đâu 1,5kgx40=60k
3. Bầu=140k
4.Dầu ăn 1 chai=85k
5 . Gạo 4kg=56k
6 . Gas=240k
Tổng cộng=981
III: cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 21/7
1. Thịt nạc 4,5kgx90=400k
2. Đâu 1,5kgx40=60k
3 .bầu =120k
4 .gạo 8kg=112
5 .bột canh,rửa chén =45k
Tổng cộng= 737k
IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 28/7
1. Thịt nạc 4,5kg x90k=400k
2. Đâu 1,5kgx40=60k
3 .bầu =120k
Tổng cộng=580k
TỔNG CỘNG: 2.893.000( hai triệu tám trăm chín mươi ba ngàn đồng)
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí 2019
Gửi bởi: Kẹo Đắng TH vào 09-09-2019 21:44:36
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 9/2019
I. Cập nhật nồi cháo tuần 1: nghỉ cháo
II: cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 8/9
1. Thịt nạc 4,5kgx90=400k
2. Đâu 1,5kgx40=60k
3 .bầu 10kgx12= 120k
4 . Dầu=90k
Tổng cộng=670k
III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 15/9
1. Thịt nạc 4,5kgx90=400k
2. Đâu 1,5kgx40=60k
3. Bầu=126k
4.Găng tay=8k
Tổng cộng= 594k
IV cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 22/9
1. Thịt nạc 4,5kgx90=400k
2. Đâu 1,5kgx40=60k
3 .bầu 10kgx11=110k
4 . Nêm+bột canh=50k
5 .cốc=180k
6 .túi 1kg=60k
Tổng cộng= 860k
V:Cập nhật nồi cháo tuần 5 ngày 29/10
1. Thịt nạc 4,5kg x90k=400k
2. Đâu 1,5kgx40=60k
3 .bầu =110k
4. Khăn lau=50k
5 . Hạt nêm =80k
6 .in banner= 80k
Tổng cộng=780k
TỔNG CỘNG: 2.904.000( hai triệu chín trăm  linh  bốn ngàn đồng)
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí 2019
Gửi bởi: lathuvang vào 25-09-2019 08:20:55
Chi phí NC Thanh Hóa :
Ngày 19/9/19:
- Mua tủ : 8,400,000đ ( chuyển TK Hoaxuongrong).
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí 2019
Gửi bởi: Kẹo Đắng TH vào 03-10-2019 07:16:40
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 8/2019
I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 4/8
1. Thịt nạc 4,5kgx90=400k
2. Đâu 1,5kgx40=60k
3 .bầu 130k
4 . găng 6k
Tổng cộng=596k
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 11/8
1. Thịt nạc 4,5kgx90=400k
2. Đâu 1,5kgx40=60k
3. Bầu=120k
4.Găng tay=8k
5.dầu=90k
Tổng cộng= 678
III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 18/8
1. Thịt nạc 4,5kgx90=400k
2. Đâu 1,5kgx40=60k
3 .bầu 120k
4 . nước mắm=200k
Tổng cộng= 780k
IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 25/8
1. Thịt nạc 4,5kg x90k=400k
2. Đâu 1,5kgx40=60k
3 .bầu =110k
4. nước rưa bát=28k
5 . ga=220
Tổng cộng=818
TỔNG CỘNG: 2.870.000( hai triệu tám trăm  bảy mươi  ngàn đồng
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí 2019
Gửi bởi: Kẹo Đắng TH vào 01-11-2019 22:15:53
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 10/2019
I: cập nhật nồi cháo tuần 1 ngày 6/10
1. Thịt nạc 4,5kgx90=400k
2. Đâu 1,5kgx40=60k
3 .bầu 10kgx11,5=115k
4 . Dầu=90k
5. bột canh=25k
6.ga=250k
Tổng cộng=940k
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 13/10
1. Thịt nạc =495k
2. Đâu =67k
3. Bầu=119k
Tổng cộng= 681k
III. cập nhật nồi cháo tuần 3; nghỉ cháo
IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 27/10
1. Thịt nạc =540k
2. Đâu 1,5kgx40=60k
3 .bầu =114k
4. khẩu trang=50k
Tổng cộng=764k
TỔNG CỘNG: 2.385.000( hai triệu ba trăm tám mươi  lăm
 ngàn đồng)
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí 2019
Gửi bởi: Kẹo Đắng TH vào 07-12-2019 18:12:26
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 11/2019
I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 3/11
1. Thịt nạc 4,5kgx120=540k
2. Đâu 1,5kgx45=67k
3 .bầu 120k
4 . dầu=95k
5. hạt nêm=85k
Tổng cộng=907k
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 10/11
1. Thịt nạc 4,5kgx130=585k
2. Đâu 1,5kgx45=67k
3. Bầu=98k
4.cốc200x7=140k
5.dây ga=150k
6.ga=290k
Tổng cộng= 1330k
III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 17/11
1. Thịt nạc 4,5kgx140=630k
2. Đâu 1,5kgx45=67k
3 .bầu 10,4x12=124k
4. nước mắm=100k
Tổng cộng= 921k
IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 24/11
1. Thịt nạc 4,5kg x140k=630k
2. Đâu 1,5kgx45=67k
3 .bầu 9,7x12=116k
4. bột canh=80k
Tổng cộng=893k
TỔNG CỘNG:4.051.000( bốn triệu không trăm năm mốt ngàn đồng)
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí 2019
Gửi bởi: Kẹo Đắng TH vào 07-01-2020 15:40:17
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 12/2019
I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 1/12
1. Thịt nạc 4,5kgx160k=720k
2. Đâu 1,5kgx45=67k
3 .bầu =117k
Tổng cộng=904kk
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày8/12
1. Thịt nạc 4,5x16k=720k
2. Đâu 1,5kgx42=63k
3. Bầu=110k
4. Dầu ăn=90k
5.Găng tay =25k
Tổng cộng= 1008k
III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 15/12
1. Thịt nạc 4,5kgx18=810k
2. Đâu 1,5kgx42=63k
3 .bầu 10,8x11=118k
4.Nước mắm=200k
Tổng cộng= 1191k
IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 22/12
1. Thịt nạc 4,5kg x180=810k
2. Đâu 1,5kgx42=63k
3 .bầu 9x11=99k
4. gas=310k
5. khẩu trang 50
Tổng cộng=1332k
V: Cập nhật nồi cháo tuấn 5 ngày 29/12
1. Thịt 4,5kg x 180=810k
2. bầu 10,8 x11 =118k
3. Đậu: 1,5kg x 45=67k
Tổng cộng: 995k
TỔNG CỘNG:5.430.000( năm triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng)
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí 2019
Gửi bởi: Kẹo Đắng TH vào 04-03-2020 21:44:58
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 1 - 2/2020
I. Cập nhật chi phí nồi cháo 5/1/2020
1; Thịt 4,5 x 145k = 652k
2: Bầu 10kg x 11k = 110k
3: Đậu : 1,5kg x 50k = 75k
4: Gạo 8kg x 20k = 160k
Tổng cộng = 997.000 đ
II : Cập nhật chi phí nồi cháo 23/2/2020
1: Thịt 4,5kg x 145 = 652k
2: Bầu 10kg x 10k =100k
3: Đậu 1,5kg x50 = 75k
4: Dầu 2lit= 90k
5: Nước mắm =200k
6; bột canh =15k
Tổng cộng = 1.132.000 đ
TỔNG CỘNG = 2.129.000 Đ ( hai triệu một trăm hai mươi chín ngàn đồng )
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí
Gửi bởi: Kẹo Đắng TH vào 31-05-2020 10:43:45
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 3- tháng 5 /2020
I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 1/3
1. Thịt nạc 4,5kgx150k=675k
2. Đâu 1,5kgx40=60k
3 .bầu 10 x 10kg = 100k
4. găng tay=20k
Tổng cộng=855k
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 3/5
1. Thịt nạc 4,5x170k=765k
2. Đâu 1,5kgx40=60k
3. Bầu 8,5kgx13=110k
4. cốc =60k
Tổng cộng= 995k
III. cập nhật nồi cháo tuần 1 ngày 10/5
1. Thịt nạc 4kgx170k=680k
2. Đâu 1kgx40=40k
3 .bầu 6,8kgx12=81k
4.hạt nêm=80k
Tổng cộng= 881k
IV:Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 17/5
1. Thịt nạc 4kg x180=720k
2. Đâu 1kgx40=40k
3 .bầu 5,7kgx12=68k
4. cốc=100k
5. gas=290k
Tổng cộng=1218kk
V: Cập nhật nồi cháo tuấn 3 ngày 24/5
1. Thịt 4kg x 180=720k
2. bầu 5,5 x12 =66kk
3. Đậu: 1kg x 40=40k
4. dầu=93k
Tổng cộng: 919k
VI: Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 31/5

1. thịt: 4kgx180k=720k
2.Bầu: 5,3kgx 12=63k
3. Đậu : 1x40k=40k
Tổng cộng: 823k
TỔNG CỘNG:5.691.000( Năm triệu sáu trăm chín mươi mốt ngàn đồng)
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí
Gửi bởi: Kẹo Đắng TH vào 09-07-2020 08:00:45
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 6 /2020
I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 7/6/2020
1. Thịt nạc 4,5kgx160k=720k
2. Đâu 1kgx45=45k
3 .bầu 13 x 8kg = 104k
4. Hạt nêm=90k
Tổng cộng=959k
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 14/6/2020
1. Thịt nạc 4,5x160k=720k
2. Đâu 1kgx45=45k
3. Bầu 8,5kgx13=110k
4. gas=290k
Tổng cộng= 1.165k
III. cập nhật nồi cháo tuần 1 ngày 19/6
1. Thịt nạc 4,5kgx160k=720k
2. Đâu 1kgx45=45k
3 .bầu:được ủng hộ
4.ghế=5x25=125k
5. dao=30k
6.nước mắm=200k
Tổng cộng= 1.120k
TỔNG CỘNG:3.244.000( ba triệu hai trăm bốn mươi bốn ngàn đồng)
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí
Gửi bởi: Kẹo Đắng TH vào 02-08-2020 14:24:21
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 7/2020

I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 5/7/2020
1. Thịt nạc 4,5kgx160k=720k
2. Đậu: 1,5kg x 40k =60k
3 .bầu 12 x 8kg = 96k
Tổng cộng=876k
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 12/7/2020
1. Thịt nạc 4,5x160k=720k
2. Đâu 1,5kgx40=60k
3. Bầu 8kgx12=96k
Tổng cộng= 876k
III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 19/7/2020
1. Thịt nạc 4,5kgx160k=720k
2. Đâu 1,5kgx40=60k
3 .bầu= 8,5kg x 12=100k
4. Nước: 10x 6 =60k
Tổng cộng= 940k
IV: Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 26/7/2020
1. Thịt nạc: 4,5kg x 160 = 720k
2. Bầu: 7,8kg x 11=85k
3. Đậu: 1,5kg x40=60k
4. Dầu ăn=95k
5.Gas=280k
6. nước: 1 thùng=65k
Tổng cộng=1.305k

TỔNG CỘNG: 3.997.000( Ba triệu chín trăm chín mươi bảy ngàn đồng)


Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí
Gửi bởi: Kẹo Đắng TH vào 06-09-2020 16:17:58
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 8/2020

I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 2/8/2020
1. Thịt nạc 4,5kgx160k=720k
2. Đậu: 1,5kg x 45k =67k
3 .bầu 12 x 8,2kg = 98k
4.Gas=290k
5.Hạt nêm:90k
Tổng cộng=1.265.000k
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 9/8/2020
NGHỉ
III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 16/8/2020
NGHỈ
IV: Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 23/8/2020
1. Thịt nạc: 4,5kg x 160 = 720k
2. Bầu: 8kg x 12=96k
3. Đậu: 1,5kg x45=67k
4. Dầu ăn=90k
Tổng cộng=973k
V:Cạp nhật nồi cháo tuấn ngày 30 /8/2020
1:Thịt nạc:4,5kg x 150k=675k
2:Bầu:8,5kg x13k=110k
3.Đậu:1,5kg x 45=67k\
Tổng: 852k
TỔNG CỘNG: 3.090.000( Ba triệu không trăm chín mươi ngàn đồng).Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí
Gửi bởi: Kẹo Đắng TH vào 07-10-2020 11:12:41
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 9/2020

I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 6/9/2020
1. Thịt nạc 4,5kgx14,5k=652k
2. Đậu: 1kg x 45k =45k
3 .bầu 12 x 8kg = 96k
4. Nước mắm =200k
Tổng cộng=993k
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 13/9/2020
1. Thịt nạc 4,5x14,5k=652k
2. Đâu 1kgx45=45k
3. Bầu 8kgx12=96k
Tổng cộng= 793k
III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 20/9/2020
1. Thịt nạc 4,5kgx14,5k=652k
2. Đâu 1kgx40=40k
3 .bầu= 8kg x 14=112k
4.Dầu ăn =90k
Tổng cộng= 894k
IV: Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 27/9/2020
1. Thịt nạc: 4,5kg x 140 = 630k
2. Bầu: 8kg x 14=112k
3. Đậu: 1kg x40=40k
4. Hạt nêm=92k
5.Gas=280k
Tổng cộng=1.154kk

TỔNG CỘNG: 3.834.000( Ba triệu tám trăm ba mươi tư ngàn đồng)


Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí
Gửi bởi: Kẹo Đắng TH vào 01-11-2020 10:20:18
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 10/2020

I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 4/10/2020
1. Thịt nạc 4,5kgx14k=630k
2. Đậu: 1kg x 45k =45k
3 .bầu 15 x 8,2kg = 123k
Tổng cộng=798k
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 11/10/2020
1. Thịt nạc 4,5x13,5k=600k
2. Đâu 1kgx45=45k
3. Bầu 7,9kgx15=118k
Tổng cộng= 763k
III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 18/10/2020
1. Thịt nạc 4,5kgx13,5k=600k
2. Đâu 1kgx45=45k
3 .bầu= 8,3kg x 14,5=124k
4.gas=280k
Tổng cộng= 1.049k
IV: Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 25/10/2020
1. Thịt nạc: 4,5kg x 130 = 585k
2. Bầu: 8,3kg x 20=166k
3. Đậu: 1kg x45=45k
Tổng cộng=796k

TỔNG CỘNG: 3.406.000( Ba triệu bốn trăm linh sáu ngàn đồng)
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí
Gửi bởi: Kẹo Đắng TH vào 10-12-2020 16:08:12
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 11/2020

I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 1/11/2020
1. Thịt nạc 4,5kgx14k=650k
2. Đậu: 1,5kg x 45k =67k
3 .bầu 15 x 8,2kg = 123k
4. hạt nêm=90k
5. Dầu ăn=95k
Tổng cộng=1.025.000k
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 08/11/2020
1. Thịt nạc 5kgx13k=650k
2. Đâu 1,5kgx45=67k
3. Bầu 8kgx15=120k
4.Gas=290k
Tổng cộng= 1.127.000k
III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 15/11/2020
1. Thịt nạc 5kgx13k=650k
2. Đâu 1,5kgx45=67k
3 .bầu= 8,5kg x 15=127k
4.nước mắm=230k
Tổng cộng= 1.074.000k
IV: Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 22/11/2020
1. Thịt nạc: 5kg x 130 = 650k
2. Bầu: 8,3kg x 15=124k
3. Đậu: 1,5kg x45=67k
4. cốc=50k
5. nước lọc=90k
Tổng cộng=981k
V.Cập nhật nồi cháo tuần 5 ngày 29/11/2020
1. Thịt nạc=5kgx13=650k
2.Đậu=1,5x45=67k
3.bầu:8,5x15=127k
4.Nêm:90k
5.Dầu ăn=90k
6.gas=310k
7.Bột canh=35k
8.nước rửa bát=40k
Tổng=1.409.000k

TỔNG CỘNG: 5.616.000( Năm triệu sáu trăm mười

sáu ngàn đồng)
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí
Gửi bởi: Kẹo Đắng TH vào 04-01-2021 09:45:52
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 12/2020

I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 6/12/2020
1. Thịt nạc 5kgx13k=650k
2. Đậu: 1,5kg  =65k
3 .bầu 15 x 8kg = 120k
4. Chậu=100k
Tổng cộng=935.000k
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 13/12/2020
1. Thịt nạc 5kgx13k=650k
2. Đâu 1,5kg=65k
3. Bầu 8,5kgx15=127k
Tổng cộng= 842.000k
III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 20/12/2020
1. Thịt nạc 5kgx14k=700k
2. Đâu 1,5kg=65k
3 .bầu= 8kg x 20=160k
Tổng cộng= 925.000k
IV: Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 27/12/2020
1. Thịt nạc: 5kg x 140 = 700k
2. Bầu: 7kg x 20=140k
3. Đậu: 1,5kg =65k
4. sửa ga+ thay van=500k
5. Dầu ăn 5l=210k
6.Thay bếp mới=900k
Tổng cộng=2.515.000k

TỔNG CỘNG: 5.217.000( Năm triệu hai trăm mười bảy ngàn đồng)
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí
Gửi bởi: Kẹo Đắng TH vào 04-04-2021 13:42:07
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 1/2021

I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 3/1/2021
1. Thịt nạc 4,5kgx150k=675k
2. Đậu: 1kg x 50k  =50k
3 .bầu 20 x 8kg = 160k
Tổng cộng=885.000đ
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 10/1/2021
1. Thịt nạc 4,5kgx150k=675k
2. Đâu 1kg x50k=50k
3. Bầu 8,4kgx18=150k
4.Găng tay=10k
Tổng cộng= 885.000đ
III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 17/1/2021
1. Thịt nạc 4,5kgx150k=675k
2. Đâu 1kgx50k=50k
3 .bầu= 7,8kg x 20=156k
4. gas=350k
5. Hạt nêm=95k
6.Bột canh=30k
7. Nước rửa bát=28k
Tổng cộng= 1.384.000đ
IV: Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 24/1/2021
1. Thịt nạc: 4,5kg x 150k = 675k
3. Đậu: 1kg x50 =50k
Tổng cộng=725.000đ

TỔNG CỘNG: 3.879.000( ba triệu tám trăm bảy mươi chín ngàn đồng)

« Sửa lần cuối: 04-01-2021 09:47:26 gửi bởi DucTai »
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí
Gửi bởi: Kẹo Đắng TH vào 04-04-2021 13:53:06
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 3/2021

I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 7/3/2021
nghỉ dịch
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 14//2021
được ủng hộ
III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 21/3/2021
1. Thịt nạc 4,5kgx130k=585k
2. Đâu 1kgx45k=45k
3 .bầu= 7,3kg x 14=102k
Tổng cộng= 732.000đ
IV: Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 28/3/2021
1. Thịt nạc: 4,5kg x 130k = 585k
2. Bầu: 7,5kg x14k=105k
3. Đậu: 1,5kg x45 =67k
4. Hạt nêm=95k
5. Nước rửa bát=28k
6.Máy xay=990k
Tổng cộng=1.870.000đ

TỔNG CỘNG: 2.602.000( hai triệu sáu trăm linh hai ngàn đồng)
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí
Gửi bởi: Kẹo Đắng TH vào 02-05-2021 11:00:25
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 4/2021

I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 4/4/2021
1. Thịt nạc : 4,5kg x 140.000đ=630.000đ
2. Bầu: 7,8kg x15.000đ = 117.000đ
3. Đậu: 1,5kg x 50.000đ= 75.000đ
Tổng cộng: 822.000đ
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 11/4/2021
1. Thịt nạc : 4,5kg x 140.000đ=630.000đ
2. Bầu: 7,8kg x13.000đ = 97.000đ
3. Đậu: 1,5kg x 50.000đ= 75.000đ
Tổng cộng:802.000đ
III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 18/4/2021
1. Thịt nạc : 4,5kg x 140.000đ=630.000đ
2. Bầu: 7,8kg x11.000đ = 85.000đ
3. Đậu: 1,5kg x 50.000đ= 75.000đ
4.Nước: 1 thùng=95.000đ
5.Dầu:5l=220.000đ
6. Nêm:2kg=90.000đ
Tổng cộng:1.195.000đ
IV: Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 25/4/2021
1. Thịt nạc : 4,5kg x 140.000đ=630.000đ
2. Bầu: 7,4kg x11.000đ = 81.000đ
3. Đậu: 1,5kg x 50.000đ= 75.000đ
4. Gas=350.000đ
Tổng cộng: 1.136.000đ
TỔNG CỘNG: 3.955..000( Ba triệu chín trăm năm mươi lăm ngàn đồng)
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí
Gửi bởi: Kẹo Đắng TH vào 16-05-2022 21:18:30
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 5/2021

I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 02/05/2021
1.Thịt nạc 4,5kgx110.000=495.000đ
2. Đậu: 1kg x 40.000đ=40.000đ
3 .bầu 10.000x 8kg = 80.000đ
4.Dầu ăn 2l =90.000đ
5.Hạt nêm=75.000đ
Tổng cộng=780.000đ

Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí
Gửi bởi: Kẹo Đắng TH vào 16-05-2022 21:39:11
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 4/2022


I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 10/04/2022
1.Thịt nạc 4kgx100.000=400.000đ
2. Đậu: 1kg x 40.000=40.000đ
3 .bầu 15x 8,8kg = 132.000đ
4.dầu ăn=124.000đ
5.Bột canh 2x7.000=14.000đ
6.Găng tay =10.000đ
7.Hạt nêm = 45.000đ
8.Dao = 90.000đ
9.Nước = 90.000đ
Tổng cộng=945.000đ
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 17/04/2022
1.Thịt nạc 4kgx100.000=400.000đ
2. Đâu 1kg x40.000=40.000đ
3. Bầu 8kg x 12.000=96.000đ
4.Gas =450.000đ
5.Cốc = 120.000đ
6.Nước mắm + nước rửa bát=280.000đ
Tổng cộng= 1.386.000đ
III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 24/04/2022
1.Thịt nạc 4kgx100.000=400.000đ
2. Đâu 1kgx40.000=40.000đ
3 .bầu 7,7kgx 11.000dd=84.000đ
Tổng cộng =524.000đ
TỔNG CỘNG T4/2022=2.855.000( Hai triệu tám trăm năm lăm ngàn đồng)
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí
Gửi bởi: Kẹo Đắng TH vào 15-06-2022 08:15:26
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 5/2022


I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 01/05/2022
1.Thịt nạc 5kgx100.000=500.000đ
2. Đậu: 1kg x 40.000=40.000đ
3 .bầu 11x 8,5kg = 93.000đ
4.Khăn=40.000đ
5.Rổ rá:3 cái=105.000đ
Tổng cộng=778.000đ
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 08/05/2022
1.Thịt nạc 5kgx100.000=500.000đ
2. Đâu 1kg x40.000=40.000đ
3. Bầu 8,3kg x 11.000=91.000đ

Tổng cộng= 631.000đ
III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 15/05/2022
1.Thịt nạc 5kgx100.000=500.000đ
2. Đâu 1kgx40.000=40.000đ
3 .bầu 8,5kgx 11.000dd=93.000đ
Tổng cộng =633.000đ
IV. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 22/05/2022

1.Thịt nạc 5kgx100.000=500.000đ

2. Đâu 1kgx40.000=40.000đ

3 .bầu 8,8kgx 10.000dd=88.000đ
Tổng cộng =628.000đ

V. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 29/05/2022

1.Thịt nạc 5kgx100.000=500.000đ

2. Đâu 1kgx45.000=45.000đ

3 .bầu 9kgx 10.000dd=90.000đ

4.Bánh xe + ốc: 4 x 60.000đ=240.000đ

5.Nêm + bột canh =200.000đ

Tổng cộng =1.075.000đ


TỔNG CỘNG T5/2022=3.745.000( Ba triệu bảy trăm bốn lăm ngàn đồng)
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí
Gửi bởi: Kẹo Đắng TH vào 01-07-2022 15:32:59
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 6/2022


I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 05/06/2022
1.Thịt nạc 5kgx100.000=500.000đ
2. Đậu: 1kg x 40.000=40.000đ
3 .bầu 11x 8,3kg = 91.000đ
Tổng cộng=631.000đ

II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 12/06/2022
1.Thịt nạc 5kgx100.000=500.000đ
2. Đâu 1kg x40.000=40.000đ
3. Bầu 8kg x 10.000=80.000đ
Tổng cộng= 620.000đ

III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 19/06/2022
1.Thịt nạc 5kgx100.000=500.000đ
2. Đâu 1kgx40.000=40.000đ
3 .bầu 8,5kgx 10.000dd=85.000đ
4.Nước : 1 thùng=90.000đ
5.Chai nhựa:25.000đ
Tổng cộng =740.000đ

IV. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 26/06/2022
1.Thịt nạc 5kgx100.000=500.000đ
2. Đâu 1kgx40.000=40.000đ
3 .bầu 8,1kgx 10.000dd=81.000đ
4.Gas:390.000đ
5.Dầu: 140.000đ
Tổng cộng =1.151.000đ


TỔNG CỘNG T6/2022=3.142.000( Ba triệu một trăm bốn mươi hai ngàn đồng)
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí
Gửi bởi: Kẹo Đắng TH vào 17-08-2022 15:18:41
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 7/2022


I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 03/07/2022
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2. Đậu: 1kg x 40.000=40.000đ
3 .bầu 10x 8kg = 80.000đ
Tổng cộng=670.000đ

II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 10/07/2022
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2. Nước mắm 2L : 200.000đ
3. Bầu 8,4kg x 10.000=84.000đ
4.Nước uống: 90.000đ
Tổng cộng= 924.000đ

III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 17/07/2022
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2. Đâu 2kgx40.000=80.000đ
3 .bầu 7,8kgx 10.000dd=78.000đ
4.Dầu ăn: 150.000đ
Tổng cộng =858.000đ

IV. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 24/07/2022
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2. Đâu 1kgx40.000=40.000đ
3 .bầu 8,5kgx 10.000dd=85.000đ
4.nước rửa bát :30.000
Tổng cộng =705.000đ

V. cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 31/07/2022
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2. Đâu 1kgx40.000=40.000đ
3 .bầu 8kgx 9.000dd=72.000đ
4.Gas:380.000đ
Tổng cộng =1.042.000đTỔNG CỘNG T7/2022=4.199.000( Bốn triệu một trăm chín mươi chín ngàn đồng)
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí
Gửi bởi: Kẹo Đắng TH vào 17-09-2022 11:00:19
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 8/2022


I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 07/08/2022
1.Thịt nạc 5kgx130.000=650.000đ
2. Đậu: 1kg x 40.000đ=40.000đ
3 .Nước 1 thùng = 90.000đ
Tổng cộng=780.000đ

II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 14/08/2022
1.Thịt nạc 5kgx130.000=650.000đ
2.Dầu ăn 2L: 115.000đ
3.Đậu: 1kg x 40.000đ=40.000đ
Tổng cộng= 805.000đ

III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 21/08/2022
1.Thịt nạc 5kgx130.000=650.000đ
2. Gas: 380.000đ
3 .Hạt nêm : 100.000đ
Tổng cộng =1.130.000đ

IV. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 28/08/2022
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2. Nước mắm 2L : 200.000đ
3 .Bột canh: 30.000đ
Tổng cộng =830.000đ

TỔNG CỘNG T8/2022=3.545.000( Ba triệu năm trăm bốn mươi lăm ngàn đồng)