Người Tôi Cưu Mang

THÔNG TIN - HOẠT ĐỘNG => Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi => Tác giả chủ đề:: linhthuc vào 26-05-2017 10:15:44

Tiêu đề: CƠM BV QUẢNG NAM - CẬP NHẬT ỦNG HỘ - 2017
Gửi bởi: linhthuc vào 26-05-2017 10:15:44
Qũy đã nhận ủng hộ:
Tháng 01/2017:
I. BV Lao Tam Kỳ
   1. Ngày 04/01: Lathuvang chuyển giúp (GD: 20161207732800): 200.000đ
   2. Ngày 17/01:Lathuvang chuyển giúp (GD:VNMB20170117691262): 200.000đ
   3. Ngày 17/01: Meocon chuyển từ T4-12/2016: 5.400.000đ
   4. Ngày 23/01:Lathuvang chuyển giúp g/đ anh Kỳ- Bình Chánh: 500.000đ

Tháng 02/2017
I. BV Lao Tam Kỳ:
   1. Ngày 20/02: Lathuvang chuyển giúp Võ Thị Ngọc Thúy và MTQ dấu tên: 2.200.000đ

Tháng 3/2017
I. BV Lao Tam Kỳ:
   1. Ngày 07/3: Lathuvang chuyển giúp (GD: VNMB20170303564516) :200.000đ
   2. Ngày 08/3: Yu CMTX T1,2,3: 1.500.000đ
   3. Ngày 29/3: Vietthuong ủng hộ: 1.000.000đ
II. BV Duy Xuyên:
   1. Ngày 08/3: Yu CMTX T1,2,3: 1.500.000đ

Tháng 4/2017
I. BV Lao Tam Kỳ:
   1. Ngày 29/4:Vietthuong ủng hộ: 1.000.000đ

Tháng 5/2017:
I. BV Lao Tam Kỳ
  1. Ngày 15/5: Violet chuyển từ T1-6: 1.800.000đ

Trân trọng cảm ơn.
Tiêu đề: CƠM BV QUẢNG NAM - CẬP NHẬT ỦNG HỘ - 2017
Gửi bởi: lathuvang vào 29-05-2017 12:49:22
Lathuvang vừa chuyển TK Linhthuc ủng hộ cơm Tam Kỳ của :
Ngày 09/4/2017 :
- Chị Phan Thị Thùy Dương (TPHCM) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 15/4/17 :
- Anh Tran Ngoc Minh Hung CMTX T4 : 200,000đ.
Xin cảm ơn.
Tiêu đề: CƠM BV QUẢNG NAM - CẬP NHẬT ỦNG HỘ - 2017
Gửi bởi: linhthuc vào 10-06-2017 16:27:27
Qũy đã nhận:
Ủng hộ BV Tam Kỳ:
1. Ngày 29/5: Lathuvang chuyển giúp(Thuy Duong, Minh Hung): 700.000đ
2. Ngày 31/5: Lathuvang chuyển giúp (Minh hùng): 200.000đ
3. Meocon CMTX(T1-6/2017): 3.600.000đ
Trân trọng cảm ơn các bạn.
Tiêu đề: CƠM BV QUẢNG NAM - CẬP NHẬT ỦNG HỘ - 2017
Gửi bởi: linhthuc vào 10-08-2017 17:19:34
Qũy đã nhận:
Ủng hộ BV Tam Kỳ:
1. Ngày 29/6: Viethuong ủng hộ : 1.000.000đ
2. Ngày 04/8: Yu CMTX (Từ t4-8/2017): 2.500.000đ
Ủng hộ BV Duy Xuyên:
 Ngày 04/8: Yu CMTX (Từ t4-8/2017): 2.500.000đ
Cảm ơn các bạn.
Tiêu đề: CƠM BV QUẢNG NAM - CẬP NHẬT ỦNG HỘ - 2017
Gửi bởi: linhthuc vào 30-08-2017 15:26:04
Qúy đã nhận từ Meocon (Thocon trung chuyển)
 CMTX BV Tam Kỳ (Từ tháng 7-12/2017) : 3.600.000đ
Căm ơn bạn
Tiêu đề: CƠM BV QUẢNG NAM - CẬP NHẬT ỦNG HỘ - 2017
Gửi bởi: lathuvang vào 13-09-2017 11:46:26
Lathuvang vừa chuyển TK Linhthuc ủng hộ cơm Tam Kỳ  :
Ngày 06/9/2017 :
- Chị Hồng Hải (P6-Q8- TPHCM) : 3,000,000đ.
Xin cảm ơn.
Tiêu đề: CƠM BV QUẢNG NAM - CẬP NHẬT ỦNG HỘ - 2017
Gửi bởi: linhthuc vào 07-10-2017 10:48:06
Qũy đã nhận:
Ủng hộ BV Tam Kỳ:
1. Ngày 4/10: Viethuong ủng hộ : 1.800.000đ
2. Ngày 02/10: Yu CMTX (9+10/2017): 1.000.000đ
3. Chị Hồng Hải ủng hộ: 3.000.000đ
4. Vietthuong CMTX: 1.000.000đ
Ủng hộ BV Duy Xuyên:
Ngày 02/10: Yu CMTX (9+10/2017): 1.000.000đ
Cảm ơn các bạn.
Tiêu đề: CƠM BV QUẢNG NAM - CẬP NHẬT ỦNG HỘ - 2017
Gửi bởi: lathuvang vào 24-10-2017 11:31:36
Lathuvang vừa chuyển TK Linhthuc ủng hộ cơm Tam Kỳ của :
Ngày 21/10/2017 :
- Anh Từ Văn Sơn  (Q10 - TPHCM) ủng hộ KTX :  2,000,000đ.
Ngày 22/10/17 :
- Bác Bạch Hồng Thành (Q6 - TPHCM): 1,000,000đ.
Xin cảm ơn.
Tiêu đề: CƠM BV QUẢNG NAM - CẬP NHẬT ỦNG HỘ - 2017
Gửi bởi: linhthuc vào 25-10-2017 09:29:38
Qũy đã nhận được
 Anh Từ Văn Sơn (Q10 - TPHCM) ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
và  Bác Bạch Hồng Thành (Q6 - TPHCM): 1,000,000đ.
từ lathuvang chuyển
Trân trọng cảm ơn.
Tiêu đề: CƠM BV QUẢNG NAM - CẬP NHẬT ỦNG HỘ - 2017
Gửi bởi: linhthuc vào 30-10-2017 14:54:55
Qũy đã nhận được 1.000.000đ ủng hộ BV Lao Tam kỳ từ Viethuong.
Cảm ơn bạn.