Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Những bài đã viết

Cho phép bạn xem toàn bộ những bài viết của người này. Chú ý rằng bạn chỉ có thể xem bài viết nếu bạn đủ quyền truy cập vào khu vực và mục có chứa chủ đề và bài viết.


Những bài đã viết - linhthuc

Trang: 1 2 3 ... 21
1
Cập nhật ủng hộ, CM năm 2019
1. Ngày 15/01/2019: Yu CMTX tháng 1+2: 1.000.000đ
2. Ngày 05/4/2019: Yu CMTX tháng 3+4: 1.000.000đ
3. Ngày 15/5/2019: Yu CMTX tháng 5+6: 1.000.000đ
4. Ngày 20/9/2019: Yu CMTX tháng 7+8+9+10: 2.000.000đ
Trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của bạn.

2
Cập nhật ủng hộ, CM 2019
1. Ngày 02/5/2019: Viethuong ủng hộ T5: 1.000.000đ
2.Ngày 15/5/2019: Yu CMTX tháng 5+6/2019: 1.000.000đ
3.Ngày 30/5/2019: Viethuong ủng hộ" 1.000.000đ
4. Ngày 28/6/2019: Viethuong ủng hộ: 1.000.000đ
5. Ngày 29/7/2019: Viethuong ủng hộ: 1.000.000đ
6. Ngày 28/8/2019: Viethuong ủng hộ: 1.000.000đ
7. Ngày 20/9/2019: Yu CMTC THÁNG 7+8+9+10/2019: 2.000.000đ
8. Ngày 30/9/2019: Vietthuong ủng hộ: 1.000.000đ
9. Ngày 02/10/2019: Violet CMTX 8 tháng cuối năm 2019: 3.200.000đ.
Trân trọng cảm ơn các bạn.

3
Linhthuc cập nhật ủng hộ, CM của năm 2018 cho hoạt động Cơm miễn phí tại  BV Duy Xuyên- Quảng Nam. Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này.
Trân trọng
        Tháng 01:    -      Ngày 23/01: Yu CMTX T11,12/2017 và  01/2018: 1.500.000đ
        Tháng 3:   -      Ngày 07/3: Yu CMTX tháng 02+3: 1.000.000đ
        Tháng 6:   -      Ngày 13/6: Yu CMTX tháng 4-7/2018: 2.000.000đ
        Tháng 12:   -      Ngày 07/12: YU CMTX từ tháng 8- 12/2018: 5.000.000đ


4
Cập nhật ủng hộ, CM năm 2019
1. Ngày 15/01: YU CMTX T1+2: 1.000.000đ
2.Ngày 21/01: Viethuong ủng hộ: 1.000.000đ
3.Ngày 28/02: Vietthuong ủng hộ: 1.000.000đ
4. Ngày 05/4: YU CMTX T3+4: 1.000.000đ
5.Ngày 08/4: Violet CMTX từ T1-4: 1.600.000đ

Thân mến

5
Linhthuc cập nhật ủng hộ, CM của năm 2018 cho hoạt động Cơm miễn phí tại BV Lao Tam Kỳ. Thành thật xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này. Trân trọng
   
        Tháng 01:     -     Ngay 19/01:  Chị Khanh ủng hộ (lathuvang chuyển) : 2.000.000đ
                               -     Ngày 23/01: Yu CMTX T11,12/2017 và  01/2018: 1.500.000đ

       Tháng 02:      -     Ngày 09/02: Violet CMTX Qúy I/2018: 900.000đ

       Tháng 3:          -     Ngày 07/3: Yu CMTX tháng 02+3: 1.000.000đ
                               -     Ngày 29/3: Vietthuong CMKTX: 1.000.000đ

       Tháng 5:        -     Ngày 04/5: Viethuong ủng hộ: 1.000.000đ
                               -    Ngày 24/5: Violet CMTX Qúy II/2018: 900.000đ
                               -    Ngày 29/5: viethuong ủng hộ: 1.000.000đ

       Tháng 6:          -    Ngày 13/6: Yu CMTX tháng 4-7/2018: 2.000.000đ
                               -    Ngày 25/6: Meocon CMTX T1-12: 7.200.000đ
       Tháng 7:        -    Ngày 31/7: Vietthuong ủng hộ: 1.000.000đ
       Tháng 8:        -    Ngày 28/8: Vietthuong ủng hộ : 1.000.000đ
       Tháng 9:        -    Ngày 30/9: Vietthuong ủng hộ: 1.000.000đ

       Tháng 10:   -   Hoàng Gia Bách ủng hộ( Nguyenx Thị Minh Ngọc chuyển): 500.000đ
                               -    Ngày 23/10: Violet CMTX 6 tháng cuối năm: 1.800.000đ
                               -    Ngày 30/10: Vietthuong ủng hộ: 1.000.000đ

       Tháng 12:      -    Ngày 07/12: YU CMTX từ tháng 8- 12/2018: 5.000.000đ
                               -    Ngày 30/12: Vietthuong ủng hộ: 1.000.000đ


6
Cập nhật ủng hộ nồi cháo Huế 2019
1. Ngày 31/1/2019: Nguyễn Thị Diệu Hiền CMTX T2: 500.000đ
2. Ngày 27/2/2019: Nguyễn Thị Diệu hiền CMTX T3: 500.000đ
3.Ngày 26/3/2019: Nguyễn Thị Diệu Hiền CMTX T4: 500.000đ
 Thân mến.

7
Linhthuc cập nhật ủng hộ và CM cho nồi cháo Huế năm 2018. Rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này.
Thân mến.

Năm 2018
1.   Ngày 08/01: Nguyễn Thị Diệu Hiền CMTX T1: 500.000đ
2.   Ngày 06/02: Nguyễn Thị Diệu Hiền CMTX T2: 500.000đ
3.   Ngày 05/3: Nguyễn Thị Diệu Hiền CMTX T3: 500.000đ
4.   Ngày 06/4: Nguyễn Thị Diệu Hiền CMTX T4: 500.000đ
5.   Ngày 02/5: Nguyễn Thị Diệu Hiền CMTX T5: 500.000đ
6.   Ngày 30/5: Nguyễn Thị Diệu Hiền CMTX T6: 500.000đ
7.   Ngày 22/6: Mèo con CMTX từ tháng 01-12/2018: 6.000.000đ
8.   Ngày 27/6: Nguyễn Thị Diệu Hiền CMTX T7: 500.000đ
9.   Ngày 31/7: Nguyễn Thị Diệu Hiền CMTX T8: 500.000đ
10.   Ngày 28/8: Nguyễn Thị Diệu Hiền CMTX T9: 500.000đ
11.   Ngyaf 21/9: Nguyễn Thị Diệu Hiền CMTX T10: 500.000đ
12.   Ngày 29/10: Nguyễn Thị Diệu Hiền CMTX T11: 500.000đ
13.   Ngày 27/11: Nguyễn Thị Diệu Hiền CMTX T12: 500.000đ
14.   Ngày 28/12: lệnh chuyển - IBVCB.281218009475002 - ủng hộ tháng 01/2019: 500.000đ

8
Gửi bạn Yu
Vừa rồi linhthuc mới nhận CK từ bạn CMTX cho BV Tam Kỳ và Duy Xuyên từ tháns 8-12/2018: 5.000.000đ
Cảm ơn bạn.

9
Xin chào cả nhà
Do thời gian vừa qua linhthuc bận đi học nên không cập nhật thường xuyên các khoản đóng góp, CMTX, CMKTX cho hoạt động này.
Cuối thang nay mình sẽ tổng hợp và thông báo cụ thể.
Cát bạn thông cảm nhé.
Thân mến.

10
Qũy đã nhận được 1.000.000đ ủng hộ BV Lao Tam kỳ từ Viethuong.
Cảm ơn bạn.

11
Qũy đã nhận được
 Anh Từ Văn Sơn (Q10 - TPHCM) ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
và  Bác Bạch Hồng Thành (Q6 - TPHCM): 1,000,000đ.
từ lathuvang chuyển
Trân trọng cảm ơn.

12
Qũy đã nhận từ Nguyen Thị Diệu Huyền CMTX  nồi cháo Huế tháng 9+10/2017: 1.000.000đ
Cảm ơn bạn.

13
Qũy đã nhận:
Ủng hộ BV Tam Kỳ:
1. Ngày 4/10: Viethuong ủng hộ : 1.800.000đ
2. Ngày 02/10: Yu CMTX (9+10/2017): 1.000.000đ
3. Chị Hồng Hải ủng hộ: 3.000.000đ
4. Vietthuong CMTX: 1.000.000đ
Ủng hộ BV Duy Xuyên:
Ngày 02/10: Yu CMTX (9+10/2017): 1.000.000đ
Cảm ơn các bạn.

14
Qũy đã nhận  từ Meocon CMTX nồi cháo Huế từ tháng 7-12/2017: 3.000.000đ
Căm ơn Meocon nhé.

15
Qúy đã nhận từ Meocon (Thocon trung chuyển)
 CMTX BV Tam Kỳ (Từ tháng 7-12/2017) : 3.600.000đ
Căm ơn bạn

Trang: 1 2 3 ... 21